muhasebe

Had ve Miktarlar

2016 yılına uygulanacak had ve miktarlar:

Vergi Usul Kanununun 104, mükerrer 115, 153/A, 177, 232, 252, 313, 343, 352 (Kanuna Bağlı Cetvel), 353, 355, mükerrer 355 ve 370 inci maddelerinde yer alıp 2016 yılında uygulanan had ve tutarların yeniden değerleme oranında artırılması suretiyle 1/1/2017 tarihi itibarıyla uygulanacak had ve tutarlar gösterilmiştir.

REKLAM

MADDE 104

İlanın şekli

1- İlanın vergi dairesinde yapılması 2.000 TL

3- İlanın;
- Vergi dairesinin bulunduğu yerde yayımlanan bir veya daha fazla gazetede yapılması 2.000-200.000 TL

- Türkiye genelinde yayımlanan gazetelerden birinde ayrıca yapılması 200.000 TL ve üzeri

MÜKERRER MADDE 115

Tahakkuktan vazgeçme 24 TL

MADDE 153/A

Teminat tutarı 90.000 TL

MADDE 177

Bilanço hesabı esasına göre defter tutma hadleri

1- Yıllık;
- Alış tutarı 170.000 TL

- Satış tutarı 230.000 TL

2- Yıllık gayrisafi iş hasılatı 90.000 TL

3- İş hasılatının beş katı ile yıllık satış tutarının toplamı 170.000 TL

MADDE 232

Fatura kullanma mecburiyeti  900 TL

MADDE 252

Muhtarların karne tasdikinde aldığı harç  2,40

MADDE 313

Doğrudan gider yazılacak demirbaş ve peştemallıklar 900 TL

MADDE 343

En az ceza haddi

- Damga vergisinde 11 TL

- Diğer vergilerde  21 TL

MADDE 352

Usulsüzlük dereceleri ve cezaları
(Kanuna bağlı cetvel)

I inci derece usulsüzlükler

1- Sermaye şirketleri 130 TL

2- Sermaye şirketi dışında kalan birinci sınıf tüccarlar ve serbest meslek erbabı 80 TL

3 - İkinci sınıf tüccarlar 40 TL

4- Yukarıdakiler dışında kalıp beyanname usulüyle gelir vergisine tabi olanlar 19 TL

5- Kazancı basit usulde tespit edilenler 11 TL

6- Gelir vergisinden muaf esnaf 5 TL

II nci derece usulsüzlükler

1- Sermaye şirketleri 70 TL

2- Sermaye şirketi dışında kalan birinci sınıf tüccarlar ve serbest meslek erbabı 40 TL

3 - İkinci sınıf tüccarlar 19 TL

4- Yukarıdakiler dışında kalıp beyanname usulüyle gelir vergisine tabi olanlar 11 TL

5- Kazancı basit usulde tespit edilenler 5 TL

6- Gelir vergisinden muaf esnaf 2,80 TL

MADDE 353

Fatura ve benzeri evrak verilmemesi ve alınmaması ile diğer şekil ve usul hükümlerine uyulmaması

1- Fatura, gider pusulası, müstahsil makbuzu, serbest meslek makbuzu verilmemesi, alınmaması 210 TL

- Bir takvim yılı içinde her bir belge nevine ilişkin olarak kesilecek toplam ceza 110.000 TL

2- Perakende satış fişi, ödeme kaydedici cihaz fişi, giriş ve yolcu taşıma bileti, sevk irsaliyesi, taşıma irsaliyesi, yolcu listesi, günlük müşteri listesi ile Maliye Bakanlığınca düzenleme zorunluluğu getirilen belgelerin düzenlenmemesi, kullanılmaması veya bulundurulmaması 210 TL

- Her bir belge nev’ine ilişkin olarak her bir tespit için toplam ceza  11.000 TL

- Her bir belge nev’ine ilişkin bir takvim yılı içinde kesilecek toplam ceza 110.000 TL

4- Maliye Bakanlığınca tutulma ve günü gününe kayıt edilme mecburiyeti getirilen defterlerin; bulundurulmaması, günü gününe kayıt yapılmaması, yetkililere ibraz edilmemesi ile levha bulundurma ve asma mecburiyetine uyulmaması 210 TL

6- Belirlenen muhasebe standartlarına, tek düzen hesap planına ve mali tablolara ilişkin usul ve esaslar ile muhasebeye yönelik  bilgisayar programlarının üretilmesine ilişkin kural ve standartlara uymayanlara 5.000 TL

7- Kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişilerce yapılacak işlemlerde kullanılma zorunluluğu getirilen vergi numarasını  kullanmaksızın işlem yapanlara 260 TL

8- Belge basımı ile ilgili bildirim görevini tamamen veya kısmen yerine getirmeyen matbaa işletmecilerine 800 TL

- Bu bent uyarınca bir takvim yılı içinde kesilecek toplam özel usulsüzlük cezası 160.000 TL

9- 4358 sayılı Kanun uyarınca vergi kimlik numarası kullanma zorunluluğu getirilen kuruluşlardan yaptıkları işlemlere ilişkin bildirimleri, belirlenen standartlarda ve zamanda yerine getirmeyenlere 1.100 TL

10-127 nci maddenin (d) bendi uyarınca Maliye Bakanlığının özel işaretli görevlisinin ikazına rağmen durmayan aracın sahibi adına 800 TL

MADDE 355

b) Damga Vergisinde

- Her bir kağıt için kesilecek özel usulsüzlük cezası 1,80 TL

MÜKERRER MADDE 355

Bilgi vermekten çekinenler ile 256, 257 ve mükerrer 257 nci  madde hükmüne uymayanlar için ceza

1-Birinci sınıf tüccarlar ile serbest meslek erbabı hakkında 1.400 TL

2-İkinci sınıf tüccarlar, defter tutan çiftçiler ile kazancı basit usulde tespit edilenler hakkında 700 TL

3-Yukarıdaki bentlerde yazılı bulunanlar dışında kalanlar hakkında 350 TL

Tahsilat ve ödemelerini banka, benzeri finans kurumları veya posta idarelerince düzenlenen belgelerle tevsik etme zorunluluğuna uymayanlara bir takvim yılı içinde kesilecek toplam özel usulsüzlük cezası 1.100.000 TL

MADDE 370

Kullanılan sahte veya muhteviyatı itibari ile yanıltıcı belge tutarı 50.000 TL