muhasebe

Konsolosluk Harçları

2017 Yılı Konsolosluk Harçları: 1/1/2017 tarihinden itibaren uygulanmak üzere Tebliğ ekindeki tarifelerde gösterilmiştir.

Konsolosluk Harçları 
ecblank
I- Değer üzerinden alınacak harçlar :
ecblank
1. Tereke işlerinde:
ecblank
a) Terekenin tahrir, tesbit, idare ve tasfiyesinden
(Binde 22,77)
ecblank,ecblank
b) Tereke, mahallin memurları tarafından tahrir, tesbit, idare ve tasfiye olunduğu takdirde konsoloslukca yapılan murakabeden
(Binde 11,38)
ecblank,ecblank,ecblank,ecblank
2. Sulhnameler:
ecblank
(Kararda yazılı değer üzerinden):
ecblank
a) (0,05 TL)’ye kadar olan kısmından (0,05 TL) dahil
(Binde 45,54)
ecblank,ecblank
b) (0,05 TL)’den sonra gelen kısmından ilaveten
(Binde 11,38)
REKLAM

ecblank,ecblank
3. Kıymetli eşyanın tesliminde:
Yurt dışında konsolosluklara ve büyükelçiliklere emaneten bırakılan kıymetli eşyanın ilgililere tesliminde (Binde 6,83)
ecblank,ecblank,ecblank,ecblank
4. Türkiye'ye ihraç edilecek mallardan listeleri konsolosluklarca tasdiki gerekenlerden
(Binde 2,27)
ecblank,ecblank,ecblank
II. Gemicilik işlerinde ton üzerinden alınacak harçlar:
ecblank,ecblank
1.Gemilere konsolosluklarca verilecek bayrak şahadetnameleri :Beher rüsum tonilatosundan
1,138
ecblank,ecblank,ecblank
2.Ticaret eşyası manifestolarının tasdikinde eşyanın beher gayrisafi tonundan
0,590
ecblank,ecblank
3.Sıhhiye patentası verilmesi veya vizesi, beher rüsum tonilatosundan
0,590
ecblank,ecblank
III. Maktu harçlar:
ecblank
1.Gemi jurnalinin tasdiki:
ecblank
a)Jurnalin tasdiki
98,90
ecblank
b)Jurnala sayfa ilavesi
38,50
ecblank
2.Vizeye tabi olan yabancı hava ticaret ve gezinti gemilerinin vizeleri
401,50
ecblank,ecblank
3.İmza ve mühür tasdiki:
ecblank
a)Bulunulan yabancı memleketteki yerli makamlarla o memleketteki yabancı makamlar tarafından verilip Türk makamlarına veya Türk makamları tarafından verilip bulunulan yabancı memleketteki yerli ve yabancı makamlara ibraz edilecek olan yazılı kağıt ve suretlerdeki imza ve mühürlerin veya tasdike müteallik imza ve mühürlerin metne şamil olmamak üzere tasdiki (Fotokopiler dahil)
38,50
ecblank,ecblank,ecblank,ecblank,ecblank,ecblank,ecblank,ecblank,ecblank
b)İmza ve mühürlerin metne şamil olmak üzere tasdiki (Fotokopiler dahil)
78,40
ecblank,ecblank
4.Yabancı memlekette usulüne uygun olarak yetkili makamlar tarafından tanzim olunan yazı, kağıt ve suretlerin o memlekette yürürlükte bulunan Kanunlara uygun olduğunun tasdiki (Fotokopiler dahil)
38,50
ecblank,ecblank,ecblank,ecblank,ecblank
5.İdari hususlara ait beyanname, ilmühaber, tutanaklar ve şerhler:
a)Birinci sayfa için  38,50
ecblank,ecblank,ecblank
b)Birinci sayfadan sonraki her sayfa için
17,80
ecblank,ecblank
6.Gerçek ve tüzel kişilerin isteği üzerine:
ecblank,ecblank
a)Türk Kanunlarının bir veya birkaç maddesinin aynının verilmesi (Beher sayfa için)
65,40
ecblank,ecblank,ecblank
b)Bunların tercümesinin tasdiki (Beher sayfa için)
132,90
ecblank,ecblank
7. Terekenin mühürlenmesi
98,90
ecblank
8. Bilirkişi tayini ve bilirkişi raporlarının tasdiki
58,60
ecblank,ecblank
9. Bu tarife ile noter harçlarına ait (2) sayılı tarifede zikredilmeyen hukuk işlerine ait diğer yazılı kağıtlar ve kararlar
38,50
ecblank,ecblank,ecblank
10. Bu tarifede sayılan yazılı kağıt ve işlemlerin konsoloshane haricinde düzenlenmesi ve icrasından asıl harca ilave olarak
98,90