muhasebe

Müstahsil Makbuzu

Defter tutan çiftçilerin veya toptancıların, defter tutmayan çiftçilerden satın aldıkları ürünler karşılığında düzenledikleri ticari belgeye müstahsil makbuzu denir. Çiftçiye imzalatılan belgenin kopyası işletmecide, aslı ise çiftçide kalır.

REKLAM

Müstahsil Makbuzunun Tarafları: Müstahsil makbuzunda ürünü satan ve ürünü satın alan taraf vardır. Buna göre yapılan satış işlemindeki tarafları aşağıdaki gibi belirlemek mümkündür:

1. Satıcı (Üretici Çiftçi):
- Ticari belge veremez.
- Müstahsil makbuzunu imzalar.d
- Belgenin aslını alır.
- Satış bedelini alır.

2. Alıcı (Defter Tutan Çiftçi):
- Müstahsil makbuzunu düzenler.
- Ticari belge verebilir.
- Belgenin kopyasını alır.
- Satış bedelini öder.

Müstahsil Makbuzunun Şekli:

Müstahsil makbuzunun da belirlenmiş şekli yoktur. Ancak Vergi Usul Kanunu Madde 235’te bulunması gereken şartları yer alır.

Müstahsil makbuzu düzenleme esasları ve zamanı:

Müstahsil makbuzu bedelin ödenmesi sırasında iki nüsha olarak düzenlenmeli ve en az şu bilgileri içermelidir.
- Makbuzun tarihi,
- Malı satın alan tüccar veya çiftçinin soyadı, adı, ünvanı ve adresi,
- Malı satan çiftçinin soyadı, adı ve ikametgâh adresi,
- Satın alınan malın cinsi, miktarı ve bedeli.

Müstahsil Makbuzunda Gelir Vergisi Kesintisi (Stopaj Yapma):

Defter tutmayan çiftçilerden alınan ürünler üzerinden Gelir Vergisi Kanunu Madde 94’e göre gelir vergisi kesilerek kalan satıcıya ödenir.